پیام دوم علی عبدالرضایی(موتا) به براندازان حاضر در خیابان، پارتی‌سان‌های ایرانارشیست و جوانان ایران

پیام دوم علی عبدالرضایی(موتا) به براندازان حاضر در خیابان، پارتی‌سان‌های ایرانارشیست و جوانان ایران:

 

«عملیات آزادسازی زندانیان»

لطفن‌ این پیام را به گوش آن‌ها که در خیابان در حال جنگ حکومت غاصب جمهوری اسلامی هستند، برسانید!

حکومت ملاها چهل سال است خون ما را می‌ریزد، پاسداران چهل سال است سرنگهدار ملاها هستند، جان، مال و ناموس و وطنی برای ما باقی نمانده! امروز دیگر حرف از دفاع مشروع خیانت است، ما حمله‌ی مشروع را اپیدمی می‌کنیم، قفل زندان‌ها را بشکنید!

خطاب به پاسداران و سرنگهداران ملایان قاتل، ملاهای کثیفی و خائنان براندازنما:
وقتِ انتقام ایرانارشیستی‌ست

 

 

 

اشتراک بگذارید!