آماده‌ی عملیات چهارشنبه‌سوری شو!

چهارشنبه‌سوری دیگر ربطی به زمان ندارد ازیرا که تبدیل به مکان شده
در این فایل صوتی باروت دست‌و‌پا کن تا مغزت مسلح شود.
بدون مغز مطلقن عملیات نکن!
بدون حیله مطلقن با ملاپاسدار روبرو نشو!
دیگر عصر انزجار از آدم‌خوبه‌ست
مبارزه‌ی ما محبوب جهت سوراخ کردن می‌خواهد اما محبوبیت ضد مبارزه‌ست. فقط ابنه‌ای‌های ریاکار فقط ملاشاش‌زاده‌ها در مبارزه پی محبوبیت‌اند!

کار من دیگر تمام شده حالا دیگر وقت ظهور موتاهاها در خیابان است.

#موتا

اشتراک بگذارید!