کوس‌بازی جدید مسلکون‌ها با آنوسی‌سازی!


اگر یک پارتی یاد نگیرد که انتخاب کند به درد فاک هم نمی‌خورد.
چند سال پیش گفته بودم من می‌جنگم که در ایران یک چیز عوض شود و آن یک چیز، چیزی نیست جز همه چیز!
طرح بحث انوسیم امشب باعث شد که بطور اتفاقی شما با شنیدن این فایل صوتی بدانید که چرا همه‌چیز باید در ایران عوض شود و اساسن چرا تمام عناصر فرهنگی در ایران امروز کاملن ضدفرهنگی‌ست.

#موتا
نوزدهم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!