از احمدشاش‌مسعود به همان دلیلی حمایت نکردم که از شاشزاده

برای اینکه با ایده‌ی اسلامی بجنگی باید ضد اسلام باشی نه از جنس اسلامی دیگر! چون جنس دیگر وجود ندارد، اسلام در هر ورژنی فقط همان اسلام است.

#موتا
هفتم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!