اسلام عن است، زشت و زیبا هم ندارد، کهنه و مدرن ندارد!

عن فقط عن است ما چیزی به اسم عن زیبا یا عن زشت نداریم عن بد است چون میکروبی‌ست و بوی مشمئز‌کننده دارد حالا برای توی فتیشیست ممکن است عن یک کون زیبا، زشت نباشد اما علم آن را میکروبی می‌داند، اسلام عن است، زشت و زیبا هم ندارد، کهنه و مدرن ندارد، عن فقط عن است گوسفند فتیشیست!

#موتا

 

اشتراک بگذارید!