براندازی که انزجار نداشته باشد از خانواده شهید از جانباظ آظاده از رزضمنده اسلام از غواص جنگ عباس جنگ از نسناس جنگ به‌درد فاک هم نمی‌خورد.

فریب ادبیات فریب جاعش را نخورید! ما هر چه می‌کشیم از یک رأس کوس‌کش اپدی به اسم جانباز جنگ است مگر سرچشمه‌ی تبعیض خانواده شهید نیست!؟ دوری کنید از باقیمانده لشکر رزمندگان اسلام که تمام دردشان این است که هنوز مثل یاران‌شان به پول و پله نرسیده‌اند.

#موتا
نهم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!