با انزجار و تنفر از اسلام به استقبال 22 بهمن می‌رویم

شروع دور تازه دیوارنویسی
با انزجار و تنفر از اسلام به استقبال 22 بهمن می‌رویم

تنها انزجار از اسلام و اخراج این آیین ضدانسانی و ضدایرانی از ایران است که می‌تواند ایرانیان را از شر اهریمن و ملاپاسداران خلاص کند، بدون اخراج اسلام از ایران، براندازی ممکن نیست، پس همه از این لحظه #دیوارنویسی علیه اسلام را در سرتاسر ایران آغاز می‌کنیم. از این لحظه هر که می‌خواهد هر شعار علیه اسلامی را طرح کرده و در ایران دیوارنویسی کند و برای من بفرستد شعارهایی مثل

پایان اسلام در ایران
ریدم به اسلام
هیچ مسلکونی برانداز نیست
راه نجات ایران از نعش اسلام می‌گذرد

اشتراک بگذارید!