بالماسکه‌ی تازه‌ی اتحادیه توده‌ای‌ها و اصلاح‌طالبان

آی من بدم می‌آد از این جنده‌زاده‌های قمی!
همه‌ی هدف این مادرقحبه‌های بولد‌شده‌ی نفوذی تقلیل شعور آپانگان و گرفتن زهرخشم آپانگراست!
هر جا دیدی یه رأس مادرقحبه حتی یه تیکه‌ی کوچک به آپان انداخت اصلن نپرس، نبین! فقط بگیر خشکاخشک تا خرتناق بگا!

#موتا

بالماسکه‌ی تازه‌ی اتحادیه توده‌ای‌ها و اصلاح‌طالبان
نوزده آپریل 2022

اشتراک بگذارید!