براندازی راه میان‌بر و بدون تلفات ندارد!

براندازی راه میان‌بر و بدون تلفات ندارد، برای اینکه ایران را نجات بدهی اول باید گوشه‌ی عافیت و برج عاج‌ت را رها کنی، خودش خشک می‌شه می‌افته دروغه عزیزان، آنها درست می‌گویند هدف #موتا جز آتش‌بازی ‌نیست چون راهی جز آتش‌بازی باقی نمانده!

#موتا

هجدهم اردی‌بهشت ۱۴۰۱

 

اشتراک بگذارید!