بزنید قبل از آنکه کشته شوید!

چنانچه درجه‌ای دیگر بر ظلم جاعش افزوده شود من شک ندارم که اردی‌بهشت از آپان بهشت خواهد ساخت.
جاعش این‌روزها دارد مدام اشتباه می‌کند اما شما این‌‌بار اشتباه قیام آپان را نکنید! برنامه قیام احتمالی در دو پست بالاتر موجود است، آن را از بر کنید!
#موتا
چهاردهم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!