«بیانیه‌ی حزب ایرانارشیست علیه حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان»

حکم علیه کانون نویسندگان

 

پس از محاکمه‌ی سه عضو کانون نویسندگان ایران در هفتم و هشتم اردی‌بهشت امسال، چهارشنبه‌ی گذشته بیست‌ و‌ پنجم اردی‌بهشت، شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب هرکدام از این سه عضو کانون، بکتاش آبتین، رضا خندان(مهابادی) و کیوان باژن را به شش سال زندان محکوم کرد؛

یک سال برای اتهام “تبلیغ علیه نظام” و پنج سال برای اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”.
جفنگ‌تر از این نمی‌شود.

ما فکر می‌کنیم که جرم اصلی این سه تن نوشتن‌شان است و بس!
درواقع ۱۸ سال حکم زندان به سه نویسنده داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران‌ند و به آرامگاه جعفر پوینده، احمد شاملو و محمد مختاری رفته و یادشان را گرامی داشته‌اند.

حزب ایرانارشیست که سنگر و دادخانه‌ی تمام روشنفکران شعوری‌ست، نمی‌تواند خشم شدید خود را از ظلم و غبنی که بر این سه نویسنده رفته پنهان کند، پس هشدار می‌دهد چنانچه این سه عضو کانون نویسندگان هر چه زودتر تبرئه نشوند، سلسله عملیاتی را علیه قوه‌ی قضا ترتیب داده، آن ملاخانه را به عزا خواهد نشاند.

حزب ایرانارشیست
بیست و هفتم اردی‌بهشت ۹۸

اشتراک بگذارید!