چرا تحریم داخلی از تحریم غرب جاعش‌براندازتره!؟

طی شش ماه گذشته من فقط دو بار برنج خوردم پس تحریم برنج آسان و ممکنه!
چرا تحریم داخلی از تحریم غرب جاعش‌براندازتره!؟
خوب گوش کن و از بر شو و به بقیه انتقال بده
جلوی سانسور مادرقحبه‌های ژورنالیست بایست اگر واقعن براندازی!

#موتا
اول اردیبهشت 1401

اشتراک بگذارید!