اگر تحریم سلاح موثری جهت نابودی دیکتاتورها نیست پس چرا کل اروپا و آمریکا در حال تحریم خطرناکترین دیکتاتور قرن پوتین هستند!؟

هی جنده جواب بده!

اگر تحریم سلاح موثری جهت نابودی دیکتاتورها نیست پس چرا کل اروپا و آمریکا در حال تحریم خطرناکترین دیکتاتور قرن پوتین هستند!؟ یعنی دو رأس کون‌گنده‌ی بغل‌خوس از سیاستمداران اتحادیه اروپا و آمریکا هم بیشتر می‌فهمند!؟

#موتا

18 فروهرماه 1401

اشتراک بگذارید!