از تمام براندازان سپاسگزارم اما

تا وقتی که انبوه خائن و خیانت در ایران داریم، تا وقتی که هنوز اثری از ملا و سادات و اسلام در ایران داریم تولد نداریم. از همه می‌خواهم هر روز و هر لحظه شادان بجنگید و در شعف نبرد کنند اما تولد نداشته باشند تا وقتی که ردی از خرافه و بلاهت عمومی یا همان اسلام در ایران هست.

#موتا
21 فروهرماه 1401

اشتراک بگذارید!