تکلیف فردا را این‌بار فقط خط خون جاعش رقم می‌زند.

جاکش‌ها و زند‌جنده‌های داخل و خارج همه با هم دست در یک کاسه دارند، تقدیر شما را تنها شجاعت شعوری شما در میدان رقم می‌زند. یک راس پیرسگ ابنه‌ای چون اعتمادی هیچ تفاوتی با زن‌جنده‌ای چون محسن رضایی ندارد، همه در حال انحراف شما از میدان جنگ با کثافاتند.
این وویس را به تمام براندازان برسانید و تاکید کنید که تکلیف فردا را این‌بار فقط خط خون جاعش رقم می‌زند. به قاتلان و تروریست‌های ملاپاسدار رحم نکنید، کاری کنید که تاریخ دنیا تا قرن‌ها روایتگر خشم براندازان باشد.
#موتا

هفتم می 2022

اشتراک بگذارید!