فریب تیول فمنیستی را نخورید!

تاکنون اصلاح‌طالبان به هر حیطه‌ای که وارد شده‌اند آن را بطور کامل به گه کشیده‌اند، دقیقن در زمانی که خشم مردم علیه گرانی گل کرده، فمنیست‌های صیغه‌ای مسلکون را مأمور کرده‌اند تا اولن فضای مجازی را بطور کامل از قیام مردم منحرف کنند و سپس جنبش جهانی برابری‌خواهی فمنیسم را بطور کامل به گه کشیده از این طریق تجاوز را که تخصص مردان مسلکون است، طبیعی جلوه دهند. اینها همه در کلاس سرتیول‌داران فمنیستی جاعش که صیغه را حربه‌ی شهرت می‌شمارند و اینگونه این دو کلمه را مترادف کرده‌اند، درس دیده‌اند و پس‌و‌پشت تک‌تک این صیغه‌ای‌ها جز مشتی فاطی‌کماندو نمی‌بینی!
عزیزان فریب تیول فمنیستی را نخورید! اصلاح‌طالبان در رسانه‌ها مأمورند که انسانی‌ترین مفاهیم را به گه بکشند، شک نکنید که ضدزن‌ترین دشمنان فمنیسم همین فمنیست‌های مسلکون و تیول فمنیستی اصلاح‌طالب‌اند و آنچه که به عنوان آرای فمنیستی در جنده‌‌خانه‌های رسانه‌ای عن‌مالی می‌شود مطلقن ربطی به آرمان‌های انسانی فمنیسم ندارد.

#موتا
بیستم اردی‌بهشت 1401

 

اشتراک بگذارید!