جاعش در موضعی نیست که بتواند از بریتانیا چنین باج بزرگی بگیره

جاعش در موضعی نیست که بتواند از بریتانیا چنین باج بزرگی بگیره آیا جاعش باز باج داده و پول تانک‌های چیفتن ایرانیان رو به کل بخشیده!؟
چرا ژورنالیسم فارسی اینقدر گاوه آخه!؟

#موتا

اشتراک بگذارید!