جليقه زردها و دموکراسی مستقيم_مراد عظيمی

اليگارشی فرانسه در ادامه تحميل هزينه بحران 2008، بر دوش کارگران و فرودستان فرانسه، دور جديدی از حمله به شرایط زيست و اشتغال طبقه کارگر و فرودستان فرانسه را با چرخش آشکار به نئوليبراليسم و انتخاب امانوئل ماکرون به رياست جمهوری آغاز کرده است. امانوئل مکرون برای اجرای نقش مارگارت تاچر فرانسه وارد کاخ اليزه شد. تاچر حملات‌اش به طبقه کارگران گلستان را با حمله به معدنچيان آغاز کرد و مکرون با حمله به راه‌آهن دولتی. امانوئل مکرون در تامين شغلی و بازنشستگی کارگران راه آهن اصلاحاتی وارد نمود، تا در راستای خصوصی کردن، «شرکت راه آهن دولتی» را ابتدا به يک کمپانی مشترک متحول کند؛ سپس با فراهم کردن زمينه سودآوری، راه‌آهن دولتی را خصوصی کند. امانوئل مکرون با تصويب قانونی شرائط اخراج شاغلين را تسهيل نمود و دربخش های بهداشت و بازنشستگی دولتی اصلاحاتی وارد کرد. سيستم ورود به دانشگاه را تغيير داد. در راه‌آهن دولتی، اتحاديه‌ها به يک اعتصاب ضعيف و بی‌حال دست زدند. همينطور مبارزه دانشجويان عليه سيستم جديد ورود به دانشگاه شکست خورد. امانوئل ماکرون در تقابل با يورش‌های پی‌درپی به کارگران و دانشجويان، با تغيير در سيستم مالياتی فرانسه چندين ميليارد يورو به اليگارشی سرمايه دارهای صنعتی و بانک‌ها هديه داد. تا اينجا، مارگارات تاچر فرانسه در ميدان های نبرد کار و سرمايه پيروز بود.
اما، بخشش چند ميليارد يورو به اليگارشی منجر به کاهش همين اندازه از درآمد مالياتی دولت گرديد. امانوئل مکرون تصميم گرفت اين کاهش بودجه را با هزينه کردن به کارگران و فرودستان تامين کند. تاچر فرانسه قيمت بنزين را بالا برد.
“جليقه زردها”
آنچه امروز به نبرد جليقه زردها مشهور شدند، کارگران وفرودستانی هستند که در حوشی پاريس و شهرها زندگی می‌کنند. اين ها نياز مبرم به ماشين شخصی دارند تا از مسافت های دور به کار و زندگی شان برسند. افزايش قيمت %20 بنزين شديدن به معيشت نازلشان فشار می‌آورد.
جليقه زردها روز شنبه سه هفته پيش برای نبرد با مکرون شروع به بستن جاده‌ها و ايستگاه‌های بنزين نمودند. مکرون مست از پيروزی بر کارگران راه آهن، کارگران بخش دولتی و دانشجويان، جليقه زردها را جدی نگرفت. درهفته سوم، جليقه زرد ها جسورانه به شانزليزه پاريس، سمبل و مرکز تجمل و خوش‌گذرانی طبقه انگل جسورانه حمله کردند، به فروشگاه های لوکس، ماشين های گران قيمت صدمه زده و روی طاق نصرت معروفش نوشتند: مکرون بايد استعفا دهد. مکرون به يک عقب نشينی تاکتيکی دست زد و اعلام کرد افزايش قيمت بنزين برای 6 ماه تعليق می شود! ولی، بعد مجبور به عقب نشينی شد و افزايش قيمت نفت را لغو کرد. ولی، جليقه زردها جواب دادند روز شنبه 8 دسامبرهمايش برگزار خواهند کرد.
نبرد جليقه زردها تنها برای مسئله بنزين نيست. جليقه زردها نه تنها خواهان باز پس گرفتن هديه چند ميليارد يورو از اليگارشی هستند، بلکه آنها دموکراسی مستقيم می‌خواهند. روی جليقه بسياری از فعالين شعار: قدرت به دست مردم، نوشته شده است، تجلی اداره جامعه توسط مردم و نفی دولت، شعار آنارشيست‌ها.
جليقه زردها نه به احزاب اعتماد دارند و نه به اتحاديه‌ها؛ چقدر زيباست. مقامات دولتی و رسانه ها دنبال رهبری جليقه زردها می‌گردند، و اينان می‌گويند ما رهبر نداريم، همه رهبرند. جليقه زردها از فضای مجازی و جلسات برای سازماندهی بهره می‌گيرند.
دانشجويان فرانسه با الهام و قوت قلب گرفتن از مبارزه و قهرمانی جليقه زردها، فردا جمعه برای پيگيری مطالباتشان اقدام به اعتصاب خواهند کرد.
جليقه زردها مکرون را به لوئی شانزدهم درانقلاب کبير فرانسه، در سال 1789، تشبيه کرده‌اند. اکنون، با احتياط می‌توان گفت: آيا جليقه زردها آغازگر به ميوه رسيدن اهداف ناتمام شورای پاريس درسال 1871 را بشارت می‌دهند؟

اشتراک بگذارید!