نباید جنبش براندازی خودش را در اخبار اوکراین غرق کند، بخش دوم و پایانی

اجازه ندهید جلادان اصلاح‌طالب و اصول‌گرا در فرصت به‌دست‌داده‌ شده‌ی اکراین مردم را فریب داده و برای خود اعتبار بخرند.
با زورنالیسم ابنه‌ای فارسی در بحران حاضر همراه نشوید که تنها هدف‌شان بهم‌زدن تمرکزتان در جنبش براندازی‌ست، دیگر وقت آن رسیده که مستقیم بزنیم به …

#موتا
هشتم اسفند 1400

 

اشتراک بگذارید!