پس تمام حملات به موتا هنوز هم توسط پاسدار کیرتم رفیق ببخشید #خاکتم_رفیق فرماندهی می‌شود.

ما کم از پاسداران نفوذی در کمپ سلطنتی ببوگلابی ضربه نخورده‌ایم.
موتاهاهاها فایل صوتی بالا را با دقت بشنوند، اگر حدسم درست باشد و تن دادن به سونامی بزرگ گرانی ناگزیری جاعش باشد، این‌بار قیامی اساسی‌تر از آپان‌گان را شاهد خواهیم بود که اگر موتاهاهاهاها یعنی تک‌تک پارتی‌ها در آن نقش لیدری میدانی نداشته باشند محکوم به شکست است، از دانشگاه آپان بیاموزید و عبرت بگیرید و فریب پاسداران مأمور در درگاه شاشزاده‌ی ببوگلابی را نخورید!
به اصالت براندازانه‌ی هر گروهی که در شرایط حاضر جز به اسلام کیراتی مجاهدین خلق حمله می‌کنند، شک کنید!
در حال حاضر تا لحظه براندازی در مواجهه با اشتباهات هر گروهی که اثبات کرده دشمن میدانی جاعش است، سکوت کنید!

#موتا
بیستم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!