خطاب به افسران اطلاعات سپاه

خطاب به هم‌وتنان نیروی عنترزامبی
افسران ناجا گوش کنند
خطاب به افسران اطلاعات سپاه
تمام عزیزان سرکوب‌گر که متاسفانه تنها سوراخ‌کون جای مغز در کله دارند بادقت به روشنفکر جهانی‌شان گوش کنند!
برادر پاسدار سربار سلامی لطفن این وویس را بین پرسنل‌ت پخش کن تا بعد از براندازی شاگردهام زنت را جلوی چشمت نگایند.

اشتراک بگذارید!