درباره‌ی طرح خیانت به کاربران فضای مجازی در مجلس خالیبافی

پیش از آنکه مجلس مسلکونات جزئیات طرح صیانت را تصویب و سپاه روسپیه آن را اجرا کند باید مهستان ایرانیان طرح سه‌فوریتی تخریب زیرساخت‌های شبکه‌های مخابراتی جاعش را هر چه زودتر کلید بزند.

#موتا
چهارم اسفند 1400

 

اشتراک بگذارید!