سفارش اکید می‌کنم که براندازان واقعی با موجی که ارتجاع علیه رضا براهنی راه انداخته همراه نشوند.

سفارش اکید می‌کنم که براندازان واقعی با موجی که ارتجاع علیه رضا براهنی راه انداخته همراه نشوند.
پشت این بالماسکه چهره کثیف امنیتی‌ها را می‌بینم که خود با نام اصلاح‌طالب از براهنی به‌نیکی یاد می‌کنند و عوام براندازنمای سلطنت‌طالب را به سمتی سوق داده‌اند تا همزمان با مرگ شاعر به او حمله کنند.
پارتی نه مرده باز می‌کشد نه مرده می‌پرستد از این جماعت حمق دوری کنید!
از لحاظ سیاسی براهنی مثل تمام همنسلانش اشتباه کم نکرده اما تاوانش را هم مثل خیلی‌ها داده و چنین در غربت و تنهایی جان به آفتاب بخشیده، شاید براهنی سیاسی براهنی مبتذلی‌ باشد اما این عاشق جان به بهار آغشته آنقدر در ادبیات و فرهنگ و عرصه نقد و نظریه خدمت کرده که تا سالها بعد از مرگش نیز چون ستاره‌ای تابان در آسمان ایران بدرخشد.
پارتی‌ها قاطی بالماسکه‌ی کثیفی که سلطه‌طلبان علیه براهنی راه اندخته‌اند نشوند، این اراذل تا وقتی که براهنی حضور ادبی داشت و اسیر فراموشی نشده بود، همه از دم پادوئی او می‌کردند.

#موتا
ششم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!