رهائی زنان شرط رهائی جامعه: چارلز فوريه

زنان در مبارزه شان عليه تحميل پوشش جمهوری اسلامی، که جزئی از مبارزه رهائی بخش آنها بوده است، عليرغم شرائط سرکوب و اختناق شجاعانه در ظرفيت فردی به گونه هائی پوشش اسلامی را رعايت نکردند. البته، زنان در همين حد از مبارزه تاوان سنگين نيزمی دادند. داعش های جمهوری اسلامی با تکه های تيغ داخل دستمال لبان زنان رنگ شده را پاره پاره می کردند. به زنانی که با عملشان عليه تحميل حجاب مبارزه می کردند، توهين می کردند، زن های داعشی جمهوری اسلامی زنان را به جرم بد حجابی دستگيرمی کردند. مطابق قانون بی قانون جمهوری اسلامی 2 ماه حبس جریمه بد حجابی و 20 ضربه شلاق جریمه بد پوششی است. اما، با تداوم مبارزه گوناگون زنان بر متن اختناق، سرکوب، دزدی، غارت، استثمار، بيکاری، تن فروشی، اعتياد، گورخوابی، ملاخور شدن دستمزدها، به يک کلام نا بسامانی های اجتماعی و نا خوشنودی مردم، رژيم ديکتاتوری مجبورشد در پوشش اسلامی زنان جزء ناچيزی عقب نشينی کند. قدری روسری پس رفت، و رنگ های شاد لباس زنان ظاهر شدند. ولی، طبيعی بود که زنان به اين حد از عقب نشينی رژيم ارتجاع و سرکوب تمکين نکردند. از سوی ديگر، رژيم جهل و خرافات و توحش عقب نشينی تا حد به رسميت شناختن حق پوشش زنان را سرنگونی حکومت خدائی می ديد. آخوند ها اشتباه نمی کردند و به اين دليل هم چنان با وحشیگری عليه آزادی حق پوشش زنان مخالفت کرده اند، تا زنان با انقلابشان انتخاب پوشش و حقوق لگدمال شده شان را کسب کنند.
تحميل پوشش مذهبی نماد سلب مجموعه ای از حقوق اجتماعی و وارد کردن شرائط غير انسانی زيست و زندگی برای زنان و مردان بوده است. اعمال به زور پوشش حجاب مذهبی زمينه ای برای به صف شدن لشگرهای داعشی ايران شد. با تحميل پوشش جمهوری اسلامی گندآب متحجر ترين روحيات مردسالاری و ستم به زنان را تکان داد و بهم زد. با تحميل حجاب اسلامی بود که رژيم بسيج نيرو نمود و در اولين به اصطلاح بهار آزادی به کردستان دژ مقاومت عليه بر پا شدن توحش اسلامی يورش برد.
در پيامد تحميل پوشش اسلامی، سپاه توحش اسلام به تشکل ها، جمع ها، تظاهرات، به صف کارگران بيکار حمله کردند و کارگران را زخمی کرده وکشتند. به شوراهای موسسات توليدی-خدماتی هجوم برده سرکوب کردند و يا شوراهای کارگری را از محتوا تهی کردند.
با سرکوب حق انتخاب پوشش زنان، چندهمسری رواج يافت، ازدواج با دختر بچه های 9 ساله، يا بچه بازی از سوی مرد رواج کرد. اين رسم را محمد بانی اسلام به مردان سوغات آورد. محمد، مردی با سنی بالای 50 سال عايشه دختر هفت ساله را به عنوان نامزد به خانه اش برد و در 9 سالگی با وی ازدواج کرد و در حقيقت بوی تجاوز نمود. در رژيم پيشين ديکتاتوری شاه چند همسری(1) و صيغه، گونه تن فروشی مذهب شيعه در حاشيه جامعه نفس می کشيد. در آن زمان، صحن مشهد جائی برای پيدا کردن مشتری از سوی تن فروشان وهمچنين قطب جاذبه صيغه کردن بود. ولی، امروز آن چهره گذشته مشهد بسيار فاسد تر ومشمئز کننده تر شده است. اگر، اروپائيان برای سفر سکس به تايلند می روند، عراقی ها تحت بهانه زيارت برای سکس به مشهد می آيند. نقل اين خبر بسيار گوياست:
«حساسيت عمومی درباره تن فروشی زنان ايرانی در مشهد به دنبال آن بود که سايت تابناک نزديک به حکومت ايران پخش کرد. گزارشی که البته بعدن پاک شد ، گزارش درمورد گستردگی فساد در شهرهای مذهبی ایران و دایر شدن مراکز صیغه برای زائران خارجی در مشهد، موجی از نارضایتی محلی ایجاد کرده است. در این گزارش گفته شده بود که زائران عراقی به بهانه زیارت، به مشهد از اماکن مقدس شیعیان می آيند و در هتل‌ها خدمات جنسی هم دریافت می‌کنند. این اقدام عمدتن توسط دلال‌هایی انجام می شود که با مراکز ازدواج موقت يا صیغه در ارتباط هستند.هرچند برخی از مسئولان ایران گستردگی فساد در مشهد و شهرهای مذهبی دیگر را رد کردند، اما سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ویژه علی خامنە‌ای در خراسان این موضوع را کتمان نکرد». خبرگزاری فرات، يکشنبه 12 شهريور 1397. تحميل اجباری حجاب به زنان هجوم حساب شده رژيم ديکتاتوری در حال تکوين به جبهه ضعيف ازجامعه برون آمده از اختناق ديکتاتوری رژيم شاه بود. رژيم در اعمال زورمند حجاب اسلامی، سنت ديرينه مرد سالاری بازمانده از رژيم ديکتاتوری پيشين را بيش از پيش ساختاری کرد. اين طرح شوم و غيرانسانی حاميان وسيع اجتماعی از طيف راست تا چپ و عامه مردم،زن و مرد، را مستقيم يا غير مستقيم در کنار رژيم نوپای اختناق مذهبی گذاشت. وقتی خمينی دجال گفت زنان پوشش اسلامی داشته باشند، حزب توده و سازمان مجاهدين خلق به کنار، نا سلامتی از يک دوجين گرايشات گوناگون چپ و توده کارگران صدای حمايت و پشتيبانی از حق پوشش زنان شنيده نشد. تنها پيشروان زنان اقدام به تظاهرات کردند و دانش آموزان شجاع مدارسی چند با تعطيل کردن مدارس به صف تظاهرات زنان پيوستند. گرايشاتی از چپ با زدن انگ بورژوا به زنان تظاهرکننده در ظرفيت شان جاده صاف کن تحميل پوشش ارتجاعی اسلامی به زنان شدند.در اين مصاف نابرابر حق انتخاب دموکراتيک پوشش زنان شکست خورد. اما، اين شکست زنان در يک نبرد بود ونه شکست نهائی وتمکين زنان به شرعيات تحميلی رژيم مردسالار ارتجاعی و سرکوبگر مذهب شيعه.
برابر با نظر سنجی وزارت کشور 84 درصد معترضين دیماه سال 1396 زير سنين 35 سال بودند. اينان نسل شجاع و بی باک جوانان دختر و پسرمتولدين دهه 1370، و آغازگر انقلاب سکسی در ايران و تابوشکنان سنت های ارتجاعی وسالوسانه ايدئولوژی مذهب شيعه عليه زن و رابطه جنسی هستند. در رژيم ديکتاتوری پيشين دختران کمی نبودند که با رسيدن به سن نياز جنسی با دوست پسرش می خوابيد. اين کنش زيباترين و طبيعی ترين عشق و بیواسطه هيچ شرط و انجام مراسمی بين دختر و پسر را تجلی می داد. ولی، زمانی بعد، برای خاطر ازدواج کردن و داشتن جواز بکارت دست نخورده، دختر مجبور از عمل جراحی و ترميم پرده بکارت می شد. اين نيز گفتنی است که،اگر مردها بکارت داشتند پيش از ازدواج ده ها بار بکارتشان پاره شده بود. ، بی گمان تحت تاثير انقلاب سکس دهه 1960معادل دهه 1340، برای پيش زمينه سازی يک زندگی مشترک تفاهم آميز بين دو زوج، دکتر خواجه نوری جامعه شناس پيشنهاد کرده بود جوانان دختر و پسربا هدف سامان دادن زندگی مشترک، بطور موقت برای مدت 6 ماه باهم زندگی کنند. ولی، توصيه دکتر خواجه نوری درفضای مسموم مردسالاری وسايه سياه مذهب گوش شنوائی پيدا نکرد.
امروز، شمار دختران و پسران آغازگر زندگی مشترک بدون اجرای مراسم مسخره آميز ازدواج سرمايه داری آنچنان زيادند که رژيم مصلحت ديده است چشم اش را به اين پديده ببندد. نسل انقلاب جنسی متولد دهه 1370، پرورش يافتگان ادبيات فمينيست های انقلاب سکس دهه 1960 غرب و نسل پديدار شدن فضای مجازی انترنت ديوار سانسور ارتباطات فرهنگی رژيم اختناق و سرکوب را درنورديده است. دهه 1960 دوران پر جوش و خروشی بود. دهه 1960، ظهور انقلاب سکس بود. در اين زمان بود که تابوهای جنسی در غرب به چالش کشيده شدند. با به بازارآمدن قرص های ضد حاملگی، برای اولين بار دختران لذت همخوابگی بدون کاپوت را تجربه کردند. دهه 1960جنبش عظيم اجتماعی حقوق مدنی مردم تحت ستم آفريقائی-آمريکائی در آمريکا بود. جنبش عظيم اجتماعی نسل جوان فرانسه بود.جنبش ضد جنگ ويتنام بود. جان لنن، هنرمند جاودانه ومبلغ جهانی عاری از جنگ و نابربری(2)، در مبارزه عليه نفس وجود جنگ شعار عشق کنيد نه جنگ را سرداد.
مقوله ازدواج مدرنيته- سرمايه داری
1-تا پيش از اختراع ماشين چاپ توسط يوهانس گوتنبرگ در سال 1440، انجيل در نسخ دست نويس بسيار اندک و به زبان يونانی متنش خارج از دسترس مردم اروپا بود. کليسا، مظهر اراده خدا در روی زمين، بنا به منافع و مصلحت اش از انجيل سخن می گفت و تعبير و تفسيرش می کرد. اختراع ماشين چاپ و ترجمه اش به زبان های ديگر به انحصار گفتمان انجيل از سوی کليسا پايان داد. مارتين لوتر کشيش آلمانی انجيل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. درسال 1517، مارتين لوتر يک اطلاعيه حاوی 95 تز در توضيح عفو گناهان افراد متمول، در ازای پرداخت پول ازسوی پاپ صادر شده بود، را با ميخ بر روی درب کليسای ويتينبرگ در آلمان کوبيد، و آغازگر انشعاب در کليسا و پديد ار شدن گرايش اصلاح طلبی،Reformation، پرتستان گرديد.
نيت کشيش مارتين لوتربرای اصلاح دين مسيحيت، هم به نفع جنين سرمايه داری شد و هم مردمانی به لطف ماشين چاپ به متن انجيل دسترسی يافتند وبا خواندن تناقضات انجيل مسيحيت را زير سئوال بردند. يک وجه مهم شک در دين مسيحيت تاثيرش در زمينه سکس پيش از ازدواج دخترو پسر و آغاز زندگی مشترک بين دوجنس برون از دايره دخالت کليسا بروز نمود. در قرون وسطی، نياز نبود که زن و مرد،عاشق و معشوق، در کليسا ازدواج کنند. برابر با اسناد ثبت شده دختر و پسر در راه ، داخل ميخانه، پاب، در منزل دوست، حتی داخل رختخواب باهمديگر ازدواج می کردند. تنها شرط ازدواج دوستی و رضايت دو طرف بود. در پيامد انشعاب در مذهب مسيحيت، درزمان ملکه اليزابت اول،ملکه انگلستان، درقرن شانزدهم، تقريبا يک سوم عروس ها در موقع مراسم ازدواج حامله بودند(3). سخن کوتاه، همخوابه شدن دختر و پسرپيش از ازدواج برچسب واژه مذهبی زنا نداشت، بلکه امری عادی تلقی می شد.
اما، با قوام گرفتن مدرنيته-سرمايه داری ورق برگشت. قرن هيجدهم عصر شتاب آورخصوصی کردن زمين و بدن زنان گرديد. درمورد اول، اراضی اشتراکی، يا عمومی، که قرن ها دهقانان برای چرا از آن ها استفاده می کردند، دورشان حصار کشيده شد، و به تملک ملاکين بزرگ در آمد. اين فرايند بطورقانونی به مورد اجرا گذاشته شد. بين سال1740 تا اوائل قرن نوزدهم تعداد 1060 لايحه حصار کشی دور زمين های عمومی،اشتراکی، به تصويب پارلمان رسيد(4 ). عواقب اين فرايند موضوع مطلب جاری نيست. گرچه، تاريخدانان به فرايند حصارکشی زمين های اشتراکی،عمومی، پرداخته اند. ولی، کمتر به محدود کردن بدن زنان در قرن هيجدهم عطف توجه کرده اند- البته از تاريخدانان ليبرال انتظار ديگری نمی شد داشت.
” تاثيرات محصور کردن بدن زنان هدفش تقسيم زنان به دو قشر بود: زنان ازدواج کرده کاملا به تملک يا کنيزمرد سقوط کردند و زنی که هنوز ازدواج نکرده و يا شوهرش او را ترک کرده بود، اکنون به يک مرد يا برده دار تعلق نداشت، بلکه در معرض چاله ملک، دارائی، همگانی مردان می افتاد.
قطعه قانونی که به همان سفتی و سختی حصارکشی زمين ها بدن نسوان را حصر کرد لايحه ازدواج سال 1753، بود، که از طرف لرد هاردويک به پارلمان تقديم شد: مطابق نص صريح اين قانون محض هستی يا وجود قانونی زن با ازدواج به حالت تعليق در می آيد، و يا حد اقل وجود زن در وجود مرد ادغام می شد(5)”
“ارتباط بين تصاحب زمين های عمومی،اشتراکی،و تصاحب زنان به عنوان ملک شخصی مرد تصادفی نبود. درست بهمان نحوکه “زمين دار- سرمايه دارها ” خواستند زمين های گسترده ای را به چنگ آورند، آنها بر اين شدند تا پسران حقيقی(حلال زاده!) وارث دارائی شان گردند. درآن زمان سرمايه داران آزمايش خون برای اثبات پدر واقعی فرزند را حتی در خواب هم نديده بودند، و کسی نمی دانست دی ان ان(DNN) چيست. پس، راه حل سرمايه داران چه بود؟ آنها دقيق ترين شيوه کنترل بدن زن را ابداع کردند. سرمايه داران اين ترفند را با غيرقانونی کردن تمام گونه های ازدواج مرسوم آن زمان، به جز يک نوع ازدواج رسمی و دائمی (در کليسا و توسط کشيش ) را به مورد اجرا گذاشتند. مشابه تصويب قوانين حصارکشی زمين های اشتراکی،قوانين متعددی برای محصور کردن بدن زنان به تصويب پارلمان رسيد. تنها يک مفر، يعنی، درخواست طلاق از پارلمان برای زنان طبقات مرفه باقی ماند. البته، فرايند اين طلاق بسيار پرهزينه بود و به زمان درازی نيازداشت. عليرغم اين طريق بسيار دشوار، زنانی از طبقات مرفه توانستند طلاق بگيرند. ولی مطابق قانون زن مطلقه نمی توانست ازدواج کند، ولی، ازدواج برای مرديکه زنش از او طلاق گرفته بود، مجاز بود! اگر زنی از دست شوهر ناراضی اش فرار می کرد، از جامعه طرد می شد، حتی اجازه ديدن بچه ها را نداشت. مسخره آميزترين مصوبه پارلمان گفتگوی زن سرمايه دار با مردی غير از شوهرش را به عنوان مکالمه جنائی و تجاوز به دژحريم ازدواج تعريف می کرد”(6). مطابق قانون، مرد اجازه داشت زنش را با چوبی نه کلفت تر از انگشت شست کتک بزند! اگر مردی از زنش سير می شد، او را تا آخر عمرزندانی میکرد و يا به اين بهانه که زنش ديوانه شده است، زن بيچاره را به دارالمجانين زنان خطرناک می فرستاد. با اجرا شدن قوانين بالا زن عملا کنيز(برده مونث، مترجم)سرمايه دار گرديد. در آغاز قرن 19 دو روئی مردسالاری آن چنان قوام گرفته بود، که وکيلی بنام توماس ارسکين، در يک سخنرانی در پارلمان انگلستان ادعاکرد که زنا کردن بدترين جنايتی است که فردی مرتکب شود، البته، با اين آگاهی که شنوندگان مرد می فهميدند که منظور جناب ايشان اشاره به رفتار زنان است و نه مردها(7) . سرمايه داران برای سرپوش گذاشتن روی سلطه کامل بر بدن زنان، و تصاحب دارائی، از سوی ديگر، با کليسای انگلستان،Anglican Church، ميثاقی بستند: و حق دخالت در زندگی خصوصی افراد در اختيار کليسا گذاشته شد و متقابلا کليسا شرط مشروع يا حلال زاده بودن فرزند مذکر به عنوان وارث پدررا تضمين کرد. مشابه ممر درآمد انجام ازدواج در کليسا، اين قرار داد هم منبع درآمد و هم موقعيت کليسا را به عنوان مرجع تشخيص اخلاق جامعه، که درقرون شانزدهم وهفدهم رنگ باخته بود، دوباره زنده کرد(8) . بالاخره، بسياری از صاحبان دارائی با چشم داشت مال ومقام دخترشان را عليرغم ميلشان وادار می کردند با مردان قدرتمند بزرگ سال ازدواج کنند- به گفته مری ول استون کرافت، اولين متفکر، مبارز و بنيانگزار جنبش فمينيسم اينگونه از ازدواج ها را تن فروشی ناميد(البته، اين رسم پيشتر رواج داشته است. برای نمونه، برای افزون شدن قدرتش، محمد با زنان روسای قبايل ازدواج کرد و دخترانی از خود را به مردان قدرتمند به شوهری داد!).

2- ازدواج در ايران نه بر اساس دوستی و رضايت ، بلکه برمبنای اسلامی، در اساس يک معامله تجاری خريد و فروش است. داماد در ازاء پرداخت و يا تعهد به پرداخت وجه معينی تحت نام مهريه عروس را می خرد. به سخن ديگر، اين يک معامله تن فروشی است. اين معامله را آخوند خطاب به عروس با اين بيان:انکحتک و زوجتک نفسی الی صداق المعلوم- ترجمه فارسی: عروس می گويد، من در برابر پول معينی که به من می دهی می توانی با من بخوابی- عملی می شود(8).
همه کشور های دنيای مدرنيته-سرمايه داری به گونه هائی حکومت های مردسالاری اند و جمهوری اسلامی بدترين نوعش. جمهوری اسلامی با بی شرمی عقل زن نصف مرد را توجيه می کند. چرا که، پذيرش برابری عقل زن و مرد يکی ازارکان پايه ای ايدئولوژی دين محمدی را زير سئوال می برد. مردسالاری برتری مرد و تحقير زن را ذهنيت سازی می کند. برای اينکه مرد به اصطلاح آقا بالا سر زن باشد، بايد زن تحقير و دون بودن خود و برتر بودن مرد را به پذ يرد. زشت ترين نمونه هايش فاطما کماندوها يا خواهران زينب اند که در خيابان ها به دختران و زنان امر ونهی می کنند، آنها را دستگير می کنند. ولی، دختران و زنان برای تن فروشی به دوبی ميروند، در مشهد مقدسشان تن فروشی می کنند، ولی رگ غيرت داعش های بسيجی نه با اين کثافت ها، بلکه با ديدن روسری پس رفته زنان کلفت می شود.
مردسالاری در ابعاد گوناگون نابرابری، ستم و تحقير و استثمار زنان را عيان می کند. نيروی کار ارزان زنان شاغل استثمار می شود، در منزل مفت و مجانی استثمار می شوند، تحت آزار و اذيت قرار گرفته ومورد تجاوز قرار می گيرند وغيره. مرد کارگر با ذهنيت مردسالاری همسرش را زن منزل می شمارد ونه شريک ميدان مبارزه با سرمايه. به اين دليل است که در صف اعتراضات کارگری عمومن حضور همسران غايب است. سنت مردسالاری به نفع حکومت دزد جمهوری اسلامی طبقه کارگر را دوشقه کرده است. اين تشتت و دو دستگی در درون طبقه کارگر، بويژه نسل بزرگ سالان، هم محصول سنت مردسالاری کارگر مرد و هم نتيجه ذهنيت تمکين همسر زن به سنت مردسالاری است.آن چنان سنت مردسالاری طی قرن ها ذهنيت سازی شده است- نظير گفتن کلمه خدا حافظ که بزرگ و کوچک، زن ومرد، باورمند به ايدئولوژی مذهب و يا افراد لائيک، نماد نفوذ مذهب- رابطه برتری بودن مرد و دون بودن زن در جامعه ملکه شده است. فوتبال همه جا وازجمله ايران يک ايدئولوژی مذهبی است. جمهوری اسلامی اجازه حضور دختران در ورزشگاه را نمی دهد. جوانان پسر می توانند با اعلام اينکه اگر ممنوعيت ورود دخترها به ورزشگاه ها لغو نشود، آنها برای تماشا نخواهند رفت، ضربه سنگينی به آپارتايد جنسی رژيم وارد کنند.اما، چرا، يک چنين کنش بسيارساده و بی هزينه انجام نمی شود، نفوذ بختک مردسالاری درجوانان را برهنه می کند.
اما، نسل جوان زنان با خيزش ديماه 1396، پرچمداران برابری جنسی و رهائی زنان اند. تا پيش از ويدا موحد دختران و زنانی چند حجاب اسلامی را به سخره گرفتند و از سربرداشتند، ولی حرکت تاريخی ويدا موحد سمبل ونماد برخاست رهائی زنان ايرانی از ستم های مردسالاری مدرنيته-سرمايه داری ايدئولوژی مذهب شيعه گرديد، همچنانکه شجاعت و نه ترسی روزا پارکس آغازگر جنبش حقوق مدنی،Civil Rights Movement، در آمريکا را کليد زد. روزا پارکس زن جوان آفريقائی-آمريکائی در صندلی جلواتوبوس نشسته بود.اتوبوس ايستاد و يک مسافر سفيد پوست داخل اتوبوس شد. مسافر سفيد پوست با تحکم از روزا خواست برود و در صندلی عقب به نشيند. روزا محکم و بامتانت بوی گفت پشت صندلی خالی هست. سخن کوتاه، پليس را خبر کردند، ولی روزا از جايش بلند نشد.

ملاحضات

1- رضا شاه 5 بار ازدواج کرد، دو همسر اول و دوم وی درگذشتند، و رضا شاه به حرمسرای کوچک سه همسرباقی مانده قناعت کردند!
2- جان لنن شعرو آهنگ ترانه جاودانه تصور کن را ساخت و خودش اجرا کرد.
3- تاريخ ويل دورانت
4-جون اسميث، “اخلاقيات،سکس، پول و قدرت در قرن بيست و يکم” ص 86 ، نوشته جون اسميث
5- همانجا ص 87
6- همانجا ص 87
7- همانجا ص 97
8- واژه انکحتک از ریشه نکح میاد که کلمه نکاح هم از همین ریشه میاد. نکاح، يعنی زن کردن، لغت نامه دهخدا

مراد عظيمی

1397/06/ 15

اشتراک بگذارید!