در جنگ پروپاگانداییستی به روسیه تا خرتناق رفته، روس‌ها جنگ رسانه‌ای را هم باختند.

در جنگ پروپاگانداییستی به روسیه تا خرتناق رفته، روس‌ها جنگ رسانه‌ای را هم باختند. و از آنجایی که ما از رسانه‌های کثیف گلوبالیستی انزجار داریم و از هر گونه پروپاگاندایی، فریب این سیاه‌نمایی‌ها را نمی‌خوریم اما اقرار می‌کنیم چون پلنگ دره دیزاشکن منتظر فرصتی هستیم تا روسیه تضعیف‌شده و نحیف زیر دست‌و‌پای‌مان بیفتد و شال‌ناله کند.
هیچ چیز برای ما مفیدتر از یک رأس پوتین منفور و روسیه‌ی مجبور نیست. پس بیش از پوتین باید به خوی کثیف روسی حمله کنید که سالها کمونیسم را توسط تزار استالین بهانه کشورگشایی قرار داد و با فریب برخی از کموسلمان‌هایی که در ایران فقط به‌دنیا آمده بودند،ددر سال 57 کشورمان را دودستی تقدیم مفت‌خورهای روس کردند…

#موتا
دوازده مارس 2022

 

اشتراک بگذارید!