روی جلد شماره‌ی تازه اکونومیست هم وحشتناکه هم وحشتناک!

روی جلد شماره‌ی تازه اکونومیست هم وحشتناکه هم وحشتناک

ضمن تحلیل سه پست بالا در این فایل صوتی برای هزارمین بار نشان داده‌ام که یک رأس مسلکون فقط یک رأس مسلکونه!
نسبت به این تاکسی‌برگشتی‌های استمرارطالب فقط بی‌رحم باش، اگر هم خایه‌ی بی‌رحمی نداری گورت رو از اینجا گم کن و تکرار مادر و پدر جاکش‌ت باش!
هیچ مسلکونی نه می‌تواند برانداز باشد نه ایرانی!اشتراک بگذارید!