نمی‌شود ایران را دوست داشت و عاشق زبانهای ایرانی نبود

نمی‌شود ایران را دوست داشت و عاشق زبانهای ایرانی نبود، پسران و دختران ترکم فریب تلویزیون‌های حرامزاده جاعش را نخورند، مگر می‌شود عاشق مادری نبود، هر زبانی مادر است و ما متنفریم از کثافات بی‌وتن، بی‌مادر، بی‌زبان

 

اشتراک بگذارید!