سه‌شنبه‌ها با موتا، بخش ششم. فایل صوتی دوم و پایانی

پیش بسوی تحریم شناور!

از پیشوند نام خودت از شاهزاده نترس!
تک‌تک شما پارتی‌ها جز شاهزاده‌ای ایرانی نیستید.

این دو فایل رو همه‌جا پخش کنید

#موتا
چهاردهم اردیبهشت 1401

اشتراک بگذارید!