شرکت در این دیوارنویسی‌ها به‌بسیاری مهمه

شرکت در این دیوارنویسی‌ها به‌بسیاری مهمه
مهمترین اکت ما در جهت پاکسازی جبهه براندازی همین دیوارنویسی‌هاست
در این عملیات اثبات خواهید کرد که هیچ براندازی مسلکون نیست پس شما ربطی به سلطنت‌طالبان و رزا ندارید، ربطی به مجاهدین خلق که از شدت جلق متوهم شده‌اند ندارید، ربطی به تحول‌طالبان دادگاه براندازنمایان ایکس‌اصلاح‌طالب ندارید، ربطی به جاسوس‌- خبرنگارانی چون جوانمرگی مسیخ ندارید، رب طی به تلویزیون کون‌لمه مسلکونها و اهل ذلت ندارید. در یک کلام شما ایرانی هستید و ایرانی یعنی ضد اسلام!

اگر تاکنون دیوارنویسی نکردی امروز وظیفه داری
جهت اجرای طفاوط دریدایی برانداز مبارز با یک رأس مسلکون معترض(سرنگونی‌طالب) همین الان بزن به خیابان و علیه اسلام و ایدئولوژی رومی بنویس!
ما رهبری جز انزجار از اسلام و خرافه نداریم و هر مسلکونی بداند که دشمن ماست.

غرب و شرق بداند که «پایان اسلام در ایران» شعار کلیدی و خواست اصلی براندازان است.

#موتا

 

اشتراک بگذارید!