شهید را سگ عابدارمنی هم نمی‌گاید.

ای مادر ای پدر ابله و فرزند‌فروش مسلکون! ای موالی‌زاده‌ی نادان! فرزندت علیه اسلام و برای نجات ایران جان بخشید، قاتل فرزندت شهید است نه فرزند شجاع تو که لقب جاودانی جان‌بخش و قهرمان ایرانی گرفت، با لقب شهید نام بزرگ و تاریخی فرزندان‌تان را به گه نکشید و فریب مسلکون‌های براندازنما را نخورید!
لقب شهید تنها برازنده‌ی قاتلان ایرانیان در طول تاریخ بوده، قاتل رستم شهید شده مگر سالار شهیدان حسین کون‌بلا نیست که به پنج‌هزار دخترک نوجوان گرگان تجاوز کرده‌ست!؟ پسرت در آپان برای دفاع از این دخترکان گرگانی جان بخشید ابله!

اشتراک بگذارید!