خودتان را به کوری و کری زده‌اید که صدای #پایان_اسلام_در_ایران را هنوز نشنیده‌اید؟

هنوز شاگردان من در اسارتگاه جاعش رنج گمنامی می‌کشند، هنوز خون آپان‌گان خشک نشده، مشت‌هایی که در خیابان کاشته‌ایم هنوز بمب نشده … چه فکر کرده‌اید که دستآوردهای براندازان را پیشاپیش پیش‌فروش کرده‌اید؟
گفتگو با مسلکون سر حقانیت اسلام، مادرقحبه!؟
خودتان را به کوری و کری زده‌اید که صدای #پایان_اسلام_در_ایران را هنوز نشنیده‌اید؟
یعنی هنوز نفهمیده‌اید که کاری‌ترین سلاح براندازان تاکنون #نوک_تیز_کلمه بوده!؟
وای که من چقدر از این ابنه‌ای‌های کاسب و اپورتونیست و مردم‌رنگ‌کن انزجار دارم…

#موتا
پنجم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!