طبقه متوسط

الان داری می‌ری سرکار
داری می‌ری که در اداره به قاچاقچی‌های ملاپاسدار خدمت کنی
هی کارمند! هی شاغل کارخانجات سپاه روسپیه! الان داری می‌ری سرکار با اون پراید زپرتی که محصول یک عمر کوس‌کشی برای جاعشه، داری می‌ری چشمت می‌افته به عملیات دیشب پارتی‌های فرودست، حال می‌کنی، عینهو شاشزاده می‌گی آخ ژووون! عینهو فائزه حال سه‌کوس می‌بری از #عملیات_فائزه ، بعد می‌گی آقا داره ظهور می‌کنه، چقدر منتظر بودی که آقا بیاد، حالا ما دیشب اومدیم، پاشیدیم روی صورت شهرها، همه‌جا سفید شده، سفیدک زده، تماشا کنید ای اهالی خواجه و ملانگهدار طبقه بخورنمیر متوسط! حال کنید با عملیات ما و پز بدهید به نرگوزها و کونیزادها که هیچ گهی نمی‌خورند جز تجدید آواز حبس و تبلیغ زندان!
عباس‌ها و عکاس‌ها و غواص‌ها بجنبید و سانسورمان کنید!
ای کوس‌کش‌های مخفی دربار ملاسلطان! دوباره ادای ما را دربیاورید و با کیر ما جلق بزنید و به‌وقت مسلکیونی به آپان و آپانگران توهین کنید!
هی کارمند ای مطیع درگاه ظل‌الله هی بز اخفش با توام!

#موتا
دوم اردیبهشت 1401

اشتراک بگذارید!