چگونه در اردی‌شهر خر به داد خواهد آمد!؟


اگر این بار چین و روسیه به داد جاعش نرسند بروز قیام گسترده صددرصدی‌ست و برای اینکه خطای قیام فرودستان و قیام آپانگان اتفاق نیفته متن بالا رو که طرح اولیه قیام آینده‌ست همه‌جا پخش کنید.

اشتراک بگذارید!