فاز دوم جنبش #تحریم_داخلی در همین گام اول سپاه روسپیه را به‌وحشت انداخته‌ست.

مردم را نسبت به جنبش خودشان آگاه کنید، جنبش #تحریم_داخلی را به اسم ایرانارشیست‌ها یا موتا و حزب براندازان سند نزنید، من جز صدای ایرانی فرودست نیستم.
جنبش #تحریم_داخلی جنبش کل مردم برانداز است.

#موتا
18 فروهرماه 1401

بحث مهمی در لینک زیر درباره گاردهایی که براندازان باید در حال حاضر بگیرند، طرح شده. از رفقای براندازتان بخواهید ویدیوی زیر در یوتیوب را با دقت ببینند.

https://youtu.be/p-8fPisXEUQ

اشتراک بگذارید!