فقط یک رأس مادرقحبه می‌تواند از ملای خوب بگوید

اگر ملایی هست که ربط به آدم داشته باشد قاعدتن باید بعد از آپانگان عمامه‌اش را برداشته باشد.
مردمی که پولی در بساط دارند با خریدن دلار آن را مفتامفت تقدیم سپاه روسپیه نکنند.

راستی محال است قطره‌ای خون براندازی در رگان کسی جاری باشد و حتی به‌اندکی نگران مرگ ملا باشد، تنها یک رأس یابوعلفی ابله می‌تواند یک رأس ملا را آدم صدا کند.

#موتا
18 فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!