ما از معترضی که مشکلی با اسلام نداشته باشد، حمایت نمی‌کنیم.

ما از معترضی که مشکلی با اسلام نداشته باشد، حمایت نمی‌کنیم

از مسیح علی‌نژاد تحول‌طالب تا مهناز افضلی جنسیت‌ستیز، تمام فمنیست‌های مسلمان از قربانی شدن #مونا_حیدری می‌نالند و مدام علیه مردان عرب و لر و کرد و فارس… می‌نویسند اما حتی اگر جرشان بدهی، محال است بگویند مرد مسلمان!
در گفتار و نوشتار تمام این جک‌و‌جنده‌های مسلمان مدام به فرهنگ ایرانی و فرهنگ مردسالارانه ایرانیان و سنت ایرانیان حمله می‌شود اما محال است کلمه‌ای علیه آیین و قرآن ممدپدوفیلی بنویسند و اسلام را دلیل اینهمه زن‌ستیزی در ایران بدانند چون مسلمانند و معتقدند اگر این حقیقت را به گوش عوام برسانند ممکن است الله در جهنم توی کون‌شان آتش فرو کند.

این بحث خیلی مهم را یعنی دلیل انزجار جنبش براندازی از اسلام را دیرتر بصورت تئوریک و تاریخی توضیح خواهم داد.

#موتا

اشتراک بگذارید!