کاش ای کاش می‌توانستم به‌اندکی حتی از صعب مبارزه با کثافت اسلام و جاعش در این پنجاه ماه بگویم.

کاش ای کاش می‌توانستم به‌اندکی حتی از صعب مبارزه با کثافت اسلام و جاعش در این پنجاه ماه بگویم، کاش می‌دانستید ارتجاع نوع ندارد، ارتجاع فقط ارتجاع است و چقدر صعب است درافتادن بی‌نفر با آن…. چه کنم که لخت حرف زدن اینجا هنوز گزک به دست گوز دادن است، بااینهمه فقط این را بدانید که سنگ هم اگر بودید تکه‌تکه می‌شدید چنانچه مرا بدون سانسور می‌شنیدید…

#موتا

25 فوریه 2022

اشتراک بگذارید!