مجلس دوم-قابل توجه جنبش‌های کارگری به‌ویژه آموزگاران ایرانی


جنبش براندازی از تظاهراتی که پلان دو نداشته باشد از اعتصاباتی که نخواهد اعمال ضربه به جاعش کند، دیگر حمایت نخواهد کرد.
ما از هر لحاظ با هر حرکت اعتصابی و اعتراضی همراه خواهیم بود اگر اهل ضربه‌زدن باشد نه نوحه‌خوانی و حوسن‌بازی

#موتا

اشتراک بگذارید!