مجلس سوم و پایانی


در پنج‌شنبه گذشته طی گفتگو با آقای اسانلو در تلویزیون اندیشه به نکاتی کلیدی درباره بحران اکراین اشاره کردم که حالا ناگزیرم همان بحث را جهت تعریف گارد جدید براندازان در این اتمسفر عمیق‌تر پیش ببرم.
آیا آمریکا پی تخریب هیروشیمایی بزرگ در چین است که چنین شهوانی در حال تماشای بالماسکه‌ی اکراین است!؟
و بحث اصلی اینکه جنبش براندازی سودش را از تحریم جهانی جاعش برده و برجام نو هم دیگر از پس نجات جاعش برنخواهد آمد چون …
پس جشن بگیرید!

#موتا

اشتراک بگذارید!