تا درکی از بحث امروز نداشته باشی در ادامه مبارزه ناگزیر از اشتباهی!

هی ایرانی! هر طور می‌خواهی باش فقط کموسلکون و مسلکیون نباش!
چرا هر ورژنی از فائزه دروغناک و جاعشی‌ست؟ چرا نرگوزهای محمدی هیچ ربطی به زن ایرانی ندارند و از جنس مردم برانداز نیستند؟ چرا امنیتی‌ها پاچه‌‌ورمالیده‌های اصلاح‌طالب را پیش انداخته‌اند!؟

#موتا
اول اردیبهشت 1401

اشتراک بگذارید!