هیچ جنبش براندازانه‌ای به جاعش فرصت نمی‌دهد

فصل فرصت دیگر گذشته و این مادرقحبه‌ها از بردگان سپاه روسپیه‌اند که مدام برای جاعش فرصت می‌خرند، مسلکون را چه به جنبش!؟
 ده روز به رییسی فرصت می‌دهید تا مردم به گرانی و گرسنگی عادت کنند و و عصیانگران منفرد بازداشت و دیگر از هیچ کجا بخاری بلند نشود!؟ ای حرامزاده‌های مسلکون!

#موتا
پانزدهم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!