ناشعرِ ایرانارشیسم

دوازده آذر سال‌قتلِ محمد مختاری‌ست! سال‌قتلِ شعوری که از خرد ایرانی سرچشمه می‌گیرد. حلاج و شمس تبریزی و  هدایت و  مختاری و هرآن‌که در فارسی “فکر” کرده‌ست، جاری در جریان همین رود بوده که این روزها به ناشعر #ایرانارشیسم می‌ریزد.

مجموعه‌اي از مطالب حزب ايرانارشيسم با محوريت روشنفكري و نقش چپ شعوري را دنبال كنيد.

📌مجموعه‌ بحث‌ها_#علی_عبدالرضایی

1:نه فلسفه ساز است

2 اهمیت تئوری ادبی و روشنفکری شعوری

3:چگونه روشن‌فکر شعوری را از شعاری تشخیص دهیم؟

4:وظایف یک روشنفکر ملی

5:جنبش شعوری و روشنفکری

6:هر انقلابی جز انقلاب شعوری(انقلاب روشنفکران) بی‌فایده‌ست

7:نقش روشنفکری شعوری درانقلابِ در پیشِ رو

8:درباره‌ی علی عبدالرضایی و نقش روشن‌فکری شعوری در تحقق انقلاب اجتماعی

9:وقت ایرانارشیسم

10:این چپ نو، چپ نامارکسی، ایرانارشیسم

11:چه‌جور چپی هستند این ایرانارشیست‌ها که اینقدر منافع ملی را مهم می‌دانند؟

12:ایرانارشیسم این تنها چپ ملی

13:منافع ملی، مرز بین جینگوییسم، شوونیسم و ناسیونالیسم چیست؟

14:چرا درمقابل چپِ نامارکسی(ایرانارشیسم)، دارند دوباره چپِ چیپ مارکسی را علم می‌کنند!؟

15:جدال چپ تنهای نامارکسی(ایرانارشیسم) با هجوم راست‌ها

📌شعر

برای ایستادن قد مناسبی داشتند_علي عبدالرضايي

محمد مختاري_رضا براهني

📌مقالات

سکترهای رسانه‌ای و اعدام سکتاریستی_مختاری:

شبان‌ـ رمگی و حاکمیت ملی_محمد مختاری

شبان‌رمگی و حاکمیت ملی_مختاری:

شبان‌ـ رمگی و حاکمیت ملی_محمد مختاری

هنوز قاتل مختاری رهبر است_علی عبدالرضایی:

هنوز قاتل مختاری رهبر است _ علی عبدالرضایی

من یکی از انواع علی‌های عبدالرضایی هستم_علي عبدالرضايي:

من یکی از انواع علی‌های عبدالرضایی هستم_گفت‌وگو با مجله شعر

اشتراک بگذارید!