چرا نامه‌ی قمپوزیسیون خطاب به دبیرکل سازمان ملل غیرعلمی‌ست و خیانت‌نامه!؟

چرا این نامه اعلام بیعت دوباره با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست؟
چرا این نامه‌ی روستایی از هیچ منطق، زبانی، حقوقی و جهانی تبعیت نمی‌کند.
چرا نویسش این نامه هدفی جز فرونشاندن خشم مردم ندارد و در اتاق فکر جاعش نوشته شده و توسط مشتی مزدور و برخی از پیروپاتال‌ها به امضا و تایید رسیده؟

 

اشتراک بگذارید!