بزودی نقاب تمام بربرهای جین‌شارپی کنار زده خواهد شد.

بعله، بزودی شاهدها رسوایی انواع بربر خواهیم بود، بزودی نقاب تمام بربرهای جین‌شارپی کنار زده خواهد شد و حتی عوام از این مادرقحبه‌های بیزینسی انزجار خواهند داشت.

#موتا
پنجم اسفند 1400

 

اشتراک بگذارید!