دم‌به‌ساعت نگویید کاش موتا کار غیرسیاسی نمی‌کرد و وقت بیشتری را به براندازی اختصاص می‌داد.

دم‌به‌ساعت نگویید کاش موتا کار غیرسیاسی نمی‌کرد و وقت بیشتری را به براندازی اختصاص می‌داد. من برای براندازی مدام وقت دارم مشکل جای دیگری‌ست، ما از شش‌جهت در محاصره بلاهت و ریاکاری و خیانت‌ایم!
این‌بار سخنرانی نکردم فقط خواستم حس‌ام را به موتای بعدی انتقال داده باشم.
کم‌کم از همه حالم به‌هم خورده از اینهمه ریاکاری و دروغ خسته‌ام، خس‌ته!

#موتا

اول اسفند 1400

اشتراک بگذارید!