برای آخرین بار اعلام می‌کنم که ما موظفیم از هر فرصتی جهت ضربه‌زدن و رسوایی جاعش استفاده کنیم، چه زمانی که بدون توجه به ارتجاع مجاهدین از آنها می‌گوییم چه حالا که از لیدر انجمن مرتجع پادشاهی دفاع می‌کنیم.

اینقدر جنگ با آدم‌ربایی را به آدم و ایده‌اش ربط ندهید، طبق اصول مرامنامه حزب‌مان، ما موظف‌ایم از انسان و حقوقش جدا از اعتقاداتش دفاع کنیم، از این لحاظ حمایت از جمشید شارمهد، حمایت از انسان است و از همه می‌خواهم به بهانه جمشید شارمهد با جاعش که قاتل مدام انسان است بجنگید و رسوایش کنید.

 

اشتراک بگذارید!