این‌بار برای ما خواب ندیده‌اند، پای کابوس درمیان است.پیش از آنکه دیر شود زود باشید

برای تشکیل جبهه‌ی چهارم، عملیات ضیافت می‌تواند بهترین آغاز باشد.
این یک خواب ساده نیست بلکه کابوسی فجیع است، صفحات بدون فیلتر ما را بطور مطلق بستند تا نتوانیم به مردم آگاهی برسانیم، هر براندازی حتی اویی که از موتا متنفر است اما ایران را دوست دارد این وویس را با دقت بشنود تا مقدمات ضیافتی علیه صیانت هر چه وسیع‌تر مهیا شود، لعنتی‌ها خواب بدی برای ایران دیده‌اند، پوتین دارد همه کار می‌کند تا تمرکز دنیا از روی اکراین برداشته شود، دارند ایرانیان را گوشت دم توپ قرار می‌دهند … این‌بار برای ما خواب ندیده‌اند، کابوس دیده‌اند!

#موتا
22 اسفند 1400

 

اشتراک بگذارید!