پتیشن در اعتراض به آدم‌ربایی جاعش و دادگاه ظالمانه #جمشید_شارمهد.

Jamshid Sharmahd

هر چند که می‌دانم خیلی از شما پیش‌تر این پتیشن را امضا کرده‌اید اما شک ندارم هنوز بسیارانند تعداد کسانی که معترض به آدم‌ربایی جاعش و دادگاه ظالمانه #جمشید_شارمهد هستند و این پتیشن را امضا نکرده‌اند.
از تمام براندازان می‌خواهم همت کرده این پتیشن را امضا کنند و نگذارند جاعش باز در سکوت مطلق جهانی دست به قتل ایرانیان بزند.

لینک پتیشن:

https://t.co/WAG5HR4oZM

 

اشتراک بگذارید!