درباره داستان صحن دولمبرطلای مشهد

درباره داستان صحن دولمبرطلای مشهد و پروپاگانداهای تازه‌ی سپاه روسپیه و شکل‌گیری اتمسفر افغانی‌ستیزی و هراس سرباران سپاه از شهامت براندازان و چگونگی دامن زدن به گزاره النصر بالرعب توسط مزدوران دقیقه نود و صادراتی!

بحث مهم و کلیدی زیر را هم حتمن ببینید!

https://youtu.be/p-8fPisXEUQ

#موتا
هفدهم فروهرماه 1401


اشتراک بگذارید!