پیام نوروزی #موتا

نوروز براندازان پیروز!

نوروز چیست؟ نوروزی کیست؟
آیا هرآنکه خانه‌ی جسمانی خود نو کند نوروزی‌ست!؟
آیا یک رأس مسلکون می‌تواند نوروز داشته باشد؟ اصلن آیا می‌دانید چرا چهارده قرن است که اسلام با نوروز می‌جنگد؟
نوروز وقت روزان فکر نو است، هیچ کهنه‌پرستی نمی‌تواند نوروز داشته باشد، نوروز ما بیشتر فردایی‌ست تا باستانی!
تنها ایرانیانند که فروهر دارند و فروردین، زیرا که هیچ مسلکونی ایرانی نیست!
نوروزان نو را شعفی طی کنید و تا می‌توانید در عشقبازی بنشینید و تفکر به امر نو.

نوروز براندازان پیروز!

#موتا

اشتراک بگذارید!